Amanthia II
Amanthia 2 - 2013

Amanthia II (2013)
48 x 65 cm
Beton auf Holz
mit antiken Keramik-Fundstücken
aus Amanthia